Události

ESF v září oslaví 15 let od svého vzniku

anotace_ESFbudova.jpg
Přesně patnáct let od započetí výuky pro prvních sto deset posluchačů na Ekonomicko-správní fakultě MU uplyne v sobotu 30. září 2006 v 10:00 hodin. Historii jejího vzniku a dosavadní existence lze představit jako příběh s napínavým začátkem, ale šťastným koncem.

FI se podílí na tvorbě programového systému pro celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zákaznicky orientovanou službou vysoké školy a bývá obvykle sestaveno na míru požadavkům klientů a jejich časových možností. Soudobé možnosti elektronické podpory výuky dovolují absolvovat vzdělávání i těm skupinám účastníků, pro které by prezenční výuka byla z důvodu časového vytížení či geografické vzdálenosti nedostupná (manažeři, ženy na mateřské dovolené, jedinci se specifickými potřebami). Rozšiřovat možnosti elektronické podpory výuky, a to cíleně pro celoživotní vzdělávání, si také klade za cíl evropský projekt Versatile Vocational and Educational Training Vehicle (V3), na kterém spolupracují také odborníci z Fakulty informatiky MU.

Závěrečné práce budou přístupné v ISu MU

Novela vysokoškolského zákona, platná od začátku letošního roku, stanovuje povinnost zveřejňovat závěrečné práce studentů (viz muni.cz duben 2006). Masarykova univerzita na to pamatovala v novém studijním řádu, který vstoupí v platnost 1. září a podle kterého musí být všechny závěrečné práce zpřístupněny v Informačním systému MU. Vývojový tým IS MU proto připravuje aplikaci, díky níž si práce budou moci prohlédnout nejen studenti a zaměstnanci univerzity, ale i široká veřejnost.

Univerzita se podílí na projektu Mendelova výzkumného centra

Jak bylo zmíněno v úvodníku tohoto čísla muni.cz, intenzivní spolupráce mezi brněnskými vědeckými týmy je významným faktorem přispívajícím k růstu našeho výzkumného potenciálu. Je proto nesmírně důležité, abychom této okolnosti dokázali využít také v dalším období, ve kterém budeme mít možnost čerpat prostředky na vědu ze strukturálních fondů EU (SF). Brno patří v rámci České republiky k regionům s takzvanou povolenou podporou, takže může čerpat ze SF EU, zatímco Praha mezi tyto regiony nepatří. To nám dává šanci získat ze SF významné finanční prostředky, které musíme rozumně využít.

Dny Kurta Gődela připomněly významného brněnského rodáka

Jedním z nejvýznamnějších hostů sympozia na počest Kurta Gödela byl George Penrose z Matematického institutu Oxfordské univerzity. Foto: Ondřej Ženka.
Zřejmě žádný brněnský rodák neovlivnil – a v budoucnu neovlivní – světovou kulturu víc než matematik, logik, fyzik a filozof Kurt Gődel. I když se přímé působení jeho ezoterických myšlenek omezuje na úzký okruh lidí, přetrvává a kumuluje se v čase. Bude připomínán, dokud budou na zemi bytosti se zájmem o exaktní myšlení.

MU připravuje konferenci EUA

AnotaceAsociaceEvropskychUniverzit
Masarykova univerzita bude společně s ostatními brněnskými univerzitami ve dnech 19.-21. října 2006 hostit konferenci Asociace evropských univerzit (EUA). Konference, jejímž tématem je role univerzit v rozvoji regionů, se uskuteční v České republice poprvé.

Nové požadavky na jazykové dovednosti studentů

Na březnovém kolegiu rektora byla přijata nová koncepce jazykového vzdělávání, která vzešla z více než ročního projednávání a zvažování a která vejde v platnost pro nově nastupující studenty od akademického roku 2006/2007.

Česko-německých vztahy není třeba zatěžovat minulostí

AnotaceCeskoNemeckeVztahy
V zaplněné velké zasedací místnosti rektorátu Masarykovy univerzity proběhla 30. března 2006 mezinárodní konference Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii. Pořádal ji Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Konference si dala za cíl nevracet se k otázkám minulosti, ale spíše zkoumat a diskutovat potenciál rozvoje vzájemných vztahů, který otevřelo členství České republiky v Evropské unii.

Sluneční elektrárna by utáhla patnáct domácností

AnotaceSladek
Katedra fyziky Pedagogické fakulty se dlouhodobě věnuje výzkumu materiálů, které slouží pro výrobu fotovoltaických článků. Z toho důvodu také její představitelé neváhali, když se jim v roce 2004 naskytla možnost získat 90% dotaci na instalaci fotovoltaického systému na fakultě. Hlavním iniciátorem akce, a tedy i duchovním otcem nově otevřené elektrárny, je doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Děkan FF odvolal vedoucího divadelní vědy

V pátek 31. března byl z funkce vedoucího Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií Filozofické fakulty odvolán profesor Július Gajdoš. O odvolání rozhodl tehdejší děkan FF Jan Pavlík na základě výsledků kontroly, kterou v průběhu března prováděla vedoucí kontrolního odboru MU Naděžda Horynová a která zjistila, že profesor Gajdoš ovlivňoval hodnocení svého syna, jenž studoval na stejném ústavu.

PdF otevřela největší sluneční elektrárnu v ČR

Za přítomnosti ministra životního prostředí Libora Ambrozka, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, zástupců Jihomoravského kraje a města Brna byl ve čtvrtek 13. dubna slavnostně zahájen provoz unikátní sluneční elektrárny na Pedagogické fakultě.