Události

Pracovní setkání přírodovědců na MU

anotace_PrF_konference.jpg
Stalo se již tradicí, že se každým rokem na začátku února v Brně na Masarykově univerzitě konají dvě pracovní setkání přírodovědců. V letošním roce se v Kongresovém centru v areálu ÚSKM Vinařská konalo jednodenní VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (7. února) a dvoudenní, jubilejní X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (8. a 9. února). Záštitu nad oběma akcemi převzal rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala a děkan Přírodovědecké fakulty MU doc. Milan Gelnar.

Petra Procházková představila sdružení Berkat

anotace_Prochazkova.jpg
Petra Procházková, novinářka, spisovatelka, nositelka Ceny Ferdinanda Peroutky a držitelka medaile Za zásluhy přijala pozvání Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu a navštívila v pondělí 27. února Fakultu sociálních studií. Na setkání se studenty především představila sdružení Berkat a jeho humanitární aktivity v Čečensku a v Afghánistánu. Petra Procházková je spoluzakladatelkou tohoto sdružení a v současnosti koordinuje jeho akce přímo v Afghánistánu, kde se také živí jako novinářka. Berkat proslul zejména svým programem na podporu transplantací očních rohovek pro Afghánce, zřízením komunitního centra v Grozném v Čečensku nebo organizací turné čečenského dětského tanečního souboru Maršo v České republice.

Vláda schválila projekt ICRC

anotace_model3_ICRC.jpg
Na tuto zprávu čekalo Brno i česká odborná veřejnost téměř tři čtvrtě roku. Vláda ČR na svém zasedání dne 8. března definitivně rozhodla o podpoře Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a ukončila tak období nejistoty a dohadů o tom, zda a kde bude tento společný projekt brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny a prestižní americké kliniky Mayo realizován.

Mezi absolventy MU převládá spokojenost s pracovním uplatněním

Jak je zřejmé z grafu, mírná většina absolventů pracuje ve státních firmách či institucích (zejména absolventi PdF, LF, PřF, FF a FSS), více než pětina působí v českých soukromých firmách (nejčastěji absolventi FI, PrF a ESF), jedna sedmina potom u zahraničních firem (nejvíce opět absolventi ESF a FI). Více než polovina dotázaných pracuje v jednom ze třech odvětví - ve školství, správě a zdravotnictví.
Již popáté od roku 1993 zorganizovala Masarykova univerzita sociologický průzkum týkající se uplatnění absolventů MU v praxi. Do průzkumu, realizovaného s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR, se zapojilo téměř dva tisíce absolventů denního magisterského studia MU v letech 2003 a 2004. Podle výsledků vykazují absolventi nadprůměrné hodnoty zaměstnanosti i příjmů.

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

anotace_shakespeare.jpg
Na Filozofické fakultě MU proběhla ve dnech 8. až 11. února 2006 mezinárodní konference na téma Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries (Shakespeare a jeho spolupracovníci v průběhu staletí), pořádaná týmem katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením dr. Pavla Drábka a dr. Kláry Kolinské. Konference byla zaměřena na oblast dosud málo teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí autorské spolupráce v kontextu renesanční kultury a s tím související záležitosti autorství, prolínání estetických vlivů v jednotlivých textech a obecněji potom na otázky geneze literárního díla, otázky autorství a vztahy autora a kontextu vzniku díla.

Jídlo v menzách MU zlevní

anotace_zmena_v_systemu_stravovani.jpg
Správa kolejí a menz se neustále snaží vylepšovat své služby, a to nejen kvůli přibývající konkurenci, ale také proto, že chce nabídnout studentům a ostatním zákazníkům možnost zdravého a pestrého stravování, které je trendem dnešní doby. Provoz menz pravidelně kontrolují pracovníci Krajské hygienické stanice i pracovníci Lékařské fakulty, kteří posuzují jak hygienu provozů, tak pestrost skladby pokrmů v jídelním lístku. Na základě výsledků těchto kontrol byla od nového semestru rozšířena nabídka jídelního lístku o další dva druhy: italské těstoviny s různými druhy omáček a obědové zeleninové talíře s dresinkem. „Jejich cena je o něco vyšší, ale v sezóně, kdy zelenina zlevňuje, půjde cena dolů,“ uvedl vedoucí stravovacího provozu SKM Jiří Nohál.

Německá dialektologie v Brně

Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty pořádala ve dnech 26. až 27. ledna 2006 mezinárodní symposium s názvem „Německé dialekty v Česku, jejich zvláštnosti a shody ve srovnání s mateřskými dialekty v německy mluvících zemích“. Kromě germanistů a bohemistů z hostitelského Brna se ho zúčastnili také dialektologové z Německa, Rakouska a Slovenska.

Poprvé zasedl nově zvolený Akademický senát

anotace_senat.jpg
První dvě zasedání nového Akademického senátu Masarykovy univerzity se uskutečnila 20. února a 6. března. Na programu byla především volba vedení senátu, ale i schvalování novely statutu univerzity. Nejproblematičtějším se však nakonec ukázalo projednávání nového Studijního a zkušebního řádu MU.

Studenti mohou získat finance na diplomové práce i výzkum

Počátkem března vyhlásil rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zcela nový Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů MU. Magisterští a doktorští studenti se v něm mohou ucházet o finanční podporu na projekty svých diplomových a disertačních prací či na vlastní výzkumnou činnost. Projekty jsou dále rozděleny do kategorií podle toho, v jakém oboru jsou zpracovávány; samostatně budou hodnoceny projekty podávané v humanitních, společenských vědách, právu a ekonomii a samostatně pro lékařské, zdravotnické, přírodovědné a informatické obory.

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

anotace_Centrum_Prakticky_Studii.jpg
Studenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Akademické centrum poradenství a supervize

anotace_centrum_supervize.jpg
Stále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

anotace-stehovanifss.jpg
Přírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.