Události

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

anotace_shakespeare.jpg
Na Filozofické fakultě MU proběhla ve dnech 8. až 11. února 2006 mezinárodní konference na téma Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries (Shakespeare a jeho spolupracovníci v průběhu staletí), pořádaná týmem katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením dr. Pavla Drábka a dr. Kláry Kolinské. Konference byla zaměřena na oblast dosud málo teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí autorské spolupráce v kontextu renesanční kultury a s tím související záležitosti autorství, prolínání estetických vlivů v jednotlivých textech a obecněji potom na otázky geneze literárního díla, otázky autorství a vztahy autora a kontextu vzniku díla.

Jídlo v menzách MU zlevní

anotace_zmena_v_systemu_stravovani.jpg
Správa kolejí a menz se neustále snaží vylepšovat své služby, a to nejen kvůli přibývající konkurenci, ale také proto, že chce nabídnout studentům a ostatním zákazníkům možnost zdravého a pestrého stravování, které je trendem dnešní doby. Provoz menz pravidelně kontrolují pracovníci Krajské hygienické stanice i pracovníci Lékařské fakulty, kteří posuzují jak hygienu provozů, tak pestrost skladby pokrmů v jídelním lístku. Na základě výsledků těchto kontrol byla od nového semestru rozšířena nabídka jídelního lístku o další dva druhy: italské těstoviny s různými druhy omáček a obědové zeleninové talíře s dresinkem. „Jejich cena je o něco vyšší, ale v sezóně, kdy zelenina zlevňuje, půjde cena dolů,“ uvedl vedoucí stravovacího provozu SKM Jiří Nohál.

Německá dialektologie v Brně

Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty pořádala ve dnech 26. až 27. ledna 2006 mezinárodní symposium s názvem „Německé dialekty v Česku, jejich zvláštnosti a shody ve srovnání s mateřskými dialekty v německy mluvících zemích“. Kromě germanistů a bohemistů z hostitelského Brna se ho zúčastnili také dialektologové z Německa, Rakouska a Slovenska.

Poprvé zasedl nově zvolený Akademický senát

anotace_senat.jpg
První dvě zasedání nového Akademického senátu Masarykovy univerzity se uskutečnila 20. února a 6. března. Na programu byla především volba vedení senátu, ale i schvalování novely statutu univerzity. Nejproblematičtějším se však nakonec ukázalo projednávání nového Studijního a zkušebního řádu MU.

Studenti mohou získat finance na diplomové práce i výzkum

Počátkem března vyhlásil rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zcela nový Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů MU. Magisterští a doktorští studenti se v něm mohou ucházet o finanční podporu na projekty svých diplomových a disertačních prací či na vlastní výzkumnou činnost. Projekty jsou dále rozděleny do kategorií podle toho, v jakém oboru jsou zpracovávány; samostatně budou hodnoceny projekty podávané v humanitních, společenských vědách, právu a ekonomii a samostatně pro lékařské, zdravotnické, přírodovědné a informatické obory.

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

anotace_Centrum_Prakticky_Studii.jpg
Studenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Akademické centrum poradenství a supervize

anotace_centrum_supervize.jpg
Stále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

anotace-stehovanifss.jpg
Přírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.

S děkanem LF MU Janem Žaloudíkem o ICRC

anotace_ICRC1.jpg
V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“. Centrum má vyrůst ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny ve spolupráci s věhlasnou americkou klinikou Mayo. Na semináři vystoupil také děkan Lékařské fakulty MU Jan Žaloudík, který v rozhovoru pro Muni.cz reflektoval průběh semináře, vznesené příspěvky a komentáře.

Termovizní kamera detekuje nádory i únik tepla

anotace_termovize_kamera.jpg
O termovizní kameře většinou slýcháme ve zprávách, které informují o pátrání po pohřešovaných dětech. Někdo možná tuší, že se používá i při kontrole elektrických rozvodů nebo při zjišťování tepelných úniků na stavbách. Málokdo ovšem ví, že termovize se využívá i v medicíně jako pomocná diagnostická metoda.

XXII. Forum bohemicum se zabývalo jazyky v EU

anotace_konference_bohemiste.jpg
Forum bohemicum, konané 12. ledna 2006 a tentokrát věnované jazykové situaci v Evropské unii, bylo už dvacátým druhým setkáním členů katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s učiteli českého jazyka ze základních a středních škol.

Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli

anotace_pes.jpg
Je známou věcí, že pro rozvoj nestačí nakoupit samotnou techniku, pokud nejsou k dispozici lidé, kteří by dokázali nabízené možnosti plně využívat. Proto jsou prostředky z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů investicí do lidí, kteří mají realizovat změny ve formách a metodách vzdělávání. Název projektu je Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli.