Věda & výzkum

KOČA: Chceme dělat vědu, která je vidět z celého světa

AnotaceKoca

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (1955) působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity od počátků své vědecké kariéry v osmdesátých letech. Už jako studenta ho fascinovala oblast vědy na pomezí matematiky a chemie. Zabýval se tvorbou matematických modelů, které byly schopny předpovědět průběh chemických reakcí. Po postdoktorské stáži v Norsku se začal víc orientovat na problémy biologické a dnes patří mezi hlavní oblasti jeho práce výpočetní chemie a molekulové modelování. V roce 2001 zakládal a dodnes vede Národní centrum pro výzkum biomolekul, špičkové pracoviště nadnárodní úrovně, které sídlí v univerzitním kampusu.

LOKAJ: Imunolog se dotýká samé podstaty organismu

AnotaceLokaj
Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. patří mezi přední české imunology. Celá jeho kariéra od studia až po současnost je spjata s Masarykovou univerzitou a s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Byl zde zakladatelem Oddělení klinické imunologie a posléze Ústavu klinické imunologie a alergologie, které vedl po více než dvacet let až do roku 2004. Podílel se na řadě vědeckovýzkumných projektů a publikoval na sto padesát vědeckých prací, z nichž více než polovina vyšla v zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem pěti monografií a řady učebních textů pro zdravotní laboranty, mediky i lékaře. Na Lékařské fakultě MU inicioval v roce 1990 ustavení nového výukového předmětu Imunologie. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny tak byl prvním, který v tehdejším Československu skloubil imunologii jako lékařskou specializaci ve zdravotnickém provozu s její samostatnou výukou v pregraduálním vzdělávání na Lékařské fakultě.

KOSINA: Sociální práce nabízí absolventům mnoho možností

Image
Bc. Karel Kosina vystudoval sociologii v kombinaci se sociální prací a sociální politikou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil jako ředitel občanského sdružení Ratolest, vedoucí Chráněného bydlení svatého Michaela. V současnosti vykonává funkci ředitele Oblastní charity Brno.

KRČMOVÁ: Jazyk je živý organismus, kterému se nedá poroučet

AnotaceKrcmova
Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (1940) působí na Ústavu jazykovědya baltistiky Filozofické fakulty, u jehož zrodu stála a jehož byla donedávné doby vedoucí. Mezi hlavní oblasti jejího vědeckého zájmu patřísociolingvistika, stylistika a teorie národního jazyka. Velmi známéjsou její práce o brněnské mluvě – hantecu, ale také o fonetice,fonologii a stylistice. Podílela se a dále se podílí na řadě grantovýchprojektů. Působí i na mimobrněnských univerzitách.

LUKAS: To, co dnes dělám, je splnění mého snu

anotace_lukas
Mgr. Petr Lukas (1976) vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě MU. Po studiu se začal věnovat správě památek. Působil jako kastelán Nových Zámků v Nesovicích nebo jako vedoucí marketingu ve Slavkově u Brna. V současnosti získal od města Brna do pronájmu Letohrádek Mitrovských u brněnského výstaviště, kde se věnuje jeho provozu a využití pro veřejnost.

BRANDEJS: Informační systém vyvolával doslova bouře

AnotaceBrandejs

Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (1963) je vedoucím Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky, vedoucím týmu vývoje a provozu Informačního systému Masarykovy univerzity a docentem na katedře počítačových systémů a komunikací. Je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika celouniverzitních projektů a jednoho projektu celorepublikového. Na MU působí od roku 1986. Vyučuje předměty související s výpočetními a operačními systémy.

Na Brno nedám dopustit

anotace_absolventka
Marika Těknědžjanová v roce 2002 absolvovala Fakultu sportovních studií, obory tělesná výchova a speciální pedagogika. Za několik let hraní v brněnském klubu KP Brno byla u toho, když tým čtyřikrát zvítězil v extralize žen. Úspěchy slavila i v plážovém volejbale, kde se jí podařilo spolu s Lenkou Felbábovou dosáhnout na titul mistryně Evropy. Za své sportovní výsledky získala i cenu rektora MU. Svoji sportovní kariéru přerušila po svatbě s basketbalistou Petrem Bendou letos v létě a nyní se připravuje na mateřství.

MACEK: Adolescenci dnes nechápeme jen jako období vzdoru

AnotaceMacek

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. se narodil v roce 1956 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě. V 80. letech pracoval jako výzkumný pracovník na psychologických pracovištích ČSAV. Na MU působí od roku 1988, v současné době je profesorem na katedře psychologie FSS, kde učí kurzy ze sociální a vývojové psychologie. Od roku 2000 vede na téže fakultě Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je řešitelem výzkumného záměru, zaměřeného na psychologické a sociální charakteristiky utváření osobnosti. Hlavním dlouhodobým odborným zájmem je téma osobnostního vývoje, problematika sebepojetí a utváření osobní identity a psychologie adolescence. Jeho monografie na toto téma vyšla ve dvou vydáních (1999, 2003). Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu mládeže, je českým zástupcem v mezinárodním výboru Evropské asociace pro výzkum adolescence, byl jedním z hlavních přednášejících na letošním Evropském kongresu psychologie. Rád jezdí na kole po lesních a polních cestách.

Hranice mezi duševním zdravím a nemocí je velmi tenká

Image
Mgr. Kateřina Mocová se narodila 23. července 1975 v Turnově. V roce 2002 absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od října 2002 – jen s několikaměsíční přestávkou na pracovní pobyt v irském Dublinu – pracuje na uzavřeném příjmovém mužském oddělení v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. V roce 2005 složila zkoušku ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti klinická psychologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

SEKOT: Sport je takový, jaká je společnost

AnotaceSekot
Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (1947) je jedním z mála českých odborníků na oblast sociologie sportu. Vyučuje na Fakultě sportovních studií a na Pedagogické fakultě se věnuje školení domácích i zahraničních doktorandů. Přednášel na univerzitách v Bulharsku, Turecku a Portugalsku. Zajímá se i o stále aktuálnější problematiku interkulturní komunikace. V jeho rozsáhlé vědeckovýzkumné a publikační činnosti se objevuje zejména téma globalizace a násilí ve sportu. Je vášnivým cyklistou, upřednostňuje outdoorové sporty.