Věda & výzkum

ČERNÝ: Ekoterorismus neexistuje, je to zručně opakované mediální klišé

Image

Mgr. Pavel Černý promoval v roce 1997 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2000 ukončil bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií. S Ekologickým právním servisem spolupracoval od roku 1997 jako dobrovolník, od roku 2000 je zde zaměstnán na plný úvazek jako právník. V současnosti pracuje v programu Právo na příznivé životní prostředí. Specializuje se především na oblasti ochrany před hlukem, znečišťováním ovzduší, zapojování veřejnosti do rozhodování a možnosti soudního přezkumu ve věcech ochrany životního prostředí. Podílel se na činnosti Poradny EPS, výuce předmětu Administrativně právní klinika na Právnické fakultě UP v Olomouci a dalších vzdělávacích aktivitách EPS. Je spoluautorem publikace „Průvodce novým správním řádem“ a členem Legislativní rady vlády.

KYLOUŠEK: Krásu a bohatost češtiny jsem objevil díky francouzštině

Image

Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., přední český romanista, se narodil 7. června 1952 v Praze. Maturitu složil na Carnotově lyceu v Dijonu, na brněnské univerzitě vystudoval latinu, italštinu, francouzštinu a češtinu. Působil jako lektor češtiny ve Francii, učil na gymnáziu v Kyjově, na odborném učilišti potravinářském v Brně, od roku 1990 pracuje na FF MU, kde mj. přednáší o francouzské a kanadské frankofonní literatuře. Spolupodílel se na přípravě Slovníku francouzsky píšících spisovatelů (2002), sestavil výbor statí z francouzských strukturalistů Znak, struktura, vyprávění (2002), podílel se na překladu antologie současného quebeckého románu Hledání Ameriky (Host 2003), připravil monografii o Michelu Tournierovi (2004). Spolupracoval na odborných překladech Dějin řecké literatury (Luciano Canfora, 2001) a Dějin římské literatury (G. B. Conte, 2003), je autorem Dějin francouzsko-kanadské a quebecké literatury (2005). Za překlad knihy Borise Viana Motolice a Plankton (1995, 2004) získal ocenění v rámci překladatelské ceny Josefa Jungmanna za vynikající překlad. Má rád dobré lidi, dobrou literaturu, Paříž a Montreal. Odpočívá při jízdě na kole.

HUMLÍČEK: Příštích sto let čeká vědce jedno překvapení ročně

Image
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. se narodil 28. listopadu 1947 v Ostrově nad Oslavou. V roce 1970 absolvoval Přírodovědeckou fakultu University J. E. Purkyně v Brně, obor fyzika. V roce 1994 se stal profesorem fyziky kondenzovaných látek na Masarykově univerzitě. V současnosti působí jako vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na Přírodovědecké fakultě MU. Ve své pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se zabývá mj. termodynamikou, fyzikálními vlastnostmi materiálů, optickými vlastnostmi pevných látek, fyzikou kvantových jam a supermřížek, fyzikou pevných látek a optickou spektroskopií.

Výzva pro zkušené i mladé výzkumníky

Koncem prosince byly zveřejněny první výzvy pro podávání návrhů projektů do programu Evropské unie pro podporu vzdělávání, výzkumu a inovací – sedmého rámcového programu (2007–2013). Sedmiletý program má celkový rozpočet padesát čtyři miliard eur.

RECETOX a toxické organické látky v prostředí

Image
Organické chemické látky dnes můžeme najít rozšířené prakticky po celé planetě, a to i na místech tisíce kilometrů vzdálených od místa původního použití. Dostávají se do jednotlivých složek prostředí z různých zdrojů, a to jak přírodních, tak i antropogenních. Ve většině případů dnes dominují vstupy z různých technologických zdrojů. Látky mohou být transportovány ve složkách, kam byly primárně vypouštěny, mohou přecházet do dalších složek prostředí, během tohoto svého transportu mohou být chemicky transformovány a vytvářet sekundární znečištění. Mohou se také díky svým vlastnostem kumulovat jak v neživých složkách prostředí, tak v živých organismech. 

Mám teorii, že všechno je řešitelné - stačí jenom chtít

Image
Ing. Lucie Zumrová, Ph.D. (1973) absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací na marketing. Je certifikovaným marketérem České marketingové společnosti. Ve společnosti Veletrhy Brno působí od roku 1996 na různých pozicích souvisejících s marketingem společnosti, od roku 1999 zastává vedoucí pozice. Od roku 2003 působila jako vedoucí Odboru marketingové strategie a komunikací, od května 2005 zastává pozici ředitelky marketingu. Je členkou předsednictva profesního sdružení výstavářských společností SOVA ČR, předsedkyní regionálního klubu ČMS, členkou marketingového výboru mezinárodní veletržní asociace UFI a členkou redakční rady časopisu Trend marketing.

MARADA: Síla sociologie je v perspektivě, s níž se dívá na svět

Image

Doc. Ing. PhDr. Radim Marada, Ph.D. se narodil 1. března 1961 ve Vyškově. Vystudoval ekonomii na pražské VŠE a sociologii na UJEP v Brně, pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Od roku 1993 působí na katedře sociologie FSS (do r. 1998 FF) MU. Titul Ph.D. získal na New School for Social Research v New Yorku. Kromě mnoha výzkumných projektů a studií publikoval knihu Kultura protestu a politizace každodennosti (2003). Ve své výzkumné činnosti se nejnověji věnuje tématu mezigeneračního konfliktu. V současné době vede také výzkumný tým Etnizace, migrace, identita v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na FSS MU. Je editorem časopisu Sociální studia.

Výsledky výzkumu je třeba uplatňovat v praxi

Image
Na organizaci Týdne vědy a techniky se podílelo také Centrum pro transfer technologií MU (CTT), které ze strany MU zajistilo kompletní propagaci a celou akci finančně podpořilo. Toto pracoviště využilo příležitosti zapojit se do organizace akce především kvůli zviditelnění výstupů vědeckovýzkumné činnosti významných vědeckých osobností MU a také proto, že jde ze strany MU o velice zajímavý a důležitý krok v oblasti prezentace vědy a výzkumu.

IBA přináší nové pojetí mezioborového výzkumu

Image
Nově založený Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA) je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.

Ředitel IBA: Chtěli bychom být spolehlivým partnerem

Image
Ředitelem nově vzniklého Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF se stal doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Položili jsme mu několik otázek týkajících se provozu pracoviště i cílů, které si Institut klade do blízké i vzdálenější budoucnosti.

Krajina je složitý systém, nejen scenérie polí, lesů a měst

Image
Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. se narodil 18. září 1954 v Brně. V roce 1979 úspěšně ukončil studium všeobecné geografie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, o rok později získal tamtéž titul RNDr. Vzdělání si doplnil na Technické univerzitě v Drážďanech: v roce 1994 absolvoval Technickou ochranu životního prostředí, v roce 2000 Odpadové hospodářství. V období 1980 až 1990 byl zaměstnán na Geografickém ústavu Československé akademie věd. V letech 1991 až 1999 působil jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě MU, následně přestoupil na Pedagogickou fakultu, kde se v roce 2001 stal docentem. Jaromír Kolejka je uznávaným expertem na krajinnou ekologii a dálkový průzkum Země. Absolvoval mnoho zahraničních stáží, mimo jiné v Rusku, Číně, Německu, USA či na Ukrajině. Od roku 1982 organizuje expedice a terénní praxe pro své studenty.

Naše generace se učí, jak být respektovanými novináři

Image
Mgr. Zuzana Šimůnková se narodila v roce 1976). Absolvovala Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií, obory filozofie (2000) a mediální studia a žurnalistika (2002). V České televizi pracuje od roku 2001 jako dramaturgyně a redaktorka pořadu U nás v Evropě. Problematikou Evropské unie se začala zabývat v zahraniční redakci Českého rozhlasu 1. Spolu s Antonínem Přidalem připravovala a uváděla v roce 2002 diskusní pořad Klub Netopýr. Na obrazovce U nás v Evropě se objevila v roce 2003, kdy moderovala diskuse běžných občanů s politiky a úředníky odpovědnými za vstup České republiky do Evropské unie. V roce 2004 absolvovala televizní žurnalistiku na University of Westminster v Londýně. Kromě absolventského filmu o společenském přijetí přistěhovalců ve Spojeném království je autorkou také řady reportáží pro U nás v Evropě.