Věda & výzkum

Čerství absolventi MU hodnotili studium a své perspektivy

Také v letošním roce se uskutečnil průzkum s názvem Ukončení studia na MU – ohlédnutí a perspektiva 2006, který již od roku 1996 provádí Poradenské centrum MU. Cílem bylo zmapovat přechod čerstvých absolventů magisterského stupně prezenčního studia Masarykovy univerzity do praktického života a zpětné hodnocení studia poskytovaného univerzitou. Výzkumu se v květnu a červnu – v období kolem státních závěrečných zkoušek – zúčastnilo necelých osm set studentů všech devíti fakult – tedy téměř polovina všech absolventů končících v tomto období vysokoškolské studium.

Kdyby muži měli úspěchy jako my, tak jsou za polobohy

upravena_basketbal_resize_resize.jpg
Hana Machová se narodila 11. září 1979. Fakultu sportovních studií MU úspěšně ukončila v roce 2005. Na Pedagogické fakultě absolvovala magisterské studium učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. Celé období náročného dvouoborového mezifakultního studia dokázala skloubit s vrcholovým basketbalem. V letech 2003 a 2004 se stala se svým týmem Gambrinus JME Brno mistryní ČR a s výraznou převahou se umístila na prvním místě ve všech třech anketách o nejlepší basketbalistku roku 2004 (hlasování trenérů a sportovních novinářů, prvoligových hráčů i veřejnosti). Jako kapitánka olympijského týmu se podstatně zasloužila o postup českých basketbalistek do čtvrtfinále a v následujícím roce rozhodla o vynikajícím triumfu českých hráček na mistrovství Evropy v Turecku. Jako rozehrávačka a kapitánka basketbalistek Gambrinus Sika Brno dovedla svůj tým k vysněnému titulu v Eurolize.

Chyba politika může vést k nedozírným škodám

upravena_osobnost_resize_resize.jpg
Prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (1935) vystudoval v letech 1954–1959 Národohospodářskou fakultu VŠE v Bratislavě, poté pracoval v podniku zahraničního obchodu Československá keramika. Od roku 1963 do roku 1968 působil jako odborný asistent katedry dějin ekonomických teorií. Potom následovala jeho éra vědecko-výzkumné činnosti v různých výzkumných ústavech, mj. ve Výzkumném výpočtovém středisku OSN, kde se specializoval na oblast ekonometrických modelů spotřeby, ve Výzkumném ústavu životní úrovně, kde zpracovával analýzy sociálního rozvoje, či v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu, kde pokračoval v makroekonomických analýzách. Od roku 1993 působí na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Těžištěm jeho vědeckovýzkumné činnosti je oblast makroekonomické teorie a teorie hospodářské politiky, zejména s ohledem na transformační proces z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní.

Středoevropský technologický institut

Synchrotron Diamond o výkonu 3 GeV, budovaný v současnosti ve Velké Británii.
Již květnové číslo časopisu muni.cz přineslo informace o aktivitách univerzity, jež směřují k budoucím operačním programům pro strukturální fondy Evropské unie. Ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR tehdy informoval o společném projektu Mendelova výzkumného centra a ve svém článku zmínil zastřešující projekt Středoevropského technologického institutu, jehož součástí Mendelovo výzkumné centrum bude. V tomto čísle představujeme projekt Středoevropského technologického institutu v širších souvislostech. Univerzitě se otevírá v období 2007-13 jedinečná příležitost významně posílit svoji výzkumnou infrastrukturu.

Na LF zkoumají kardiovaskulární onemocnění

Image
V mnoha případech kardiovaskulárních onemocnění již lékařská věda zná způsob, jak je úspěšně diagnostikovat a léčit. Paradoxně to ale vede k tomu, že stoupá počet lidí žijících s poškozením srdce. Ti jsou pak nejvíce ohroženi tzv. chronickým selháním srdce. Kvůli tomu zůstávají kardiovaskulární nemoci i přes veškerý pokrok v medicíně stále nejčastější příčinou úmrtí v industriálních zemích. Nejen chronické selhání, ale i další onemocnění srdce jsou tématem výzkumného záměru řešeného na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Na LF úspěšně rozvíjejí výuku pomocí telemedicíny

Image
V roce 2003 byla při Lékařské fakultě MU zřízena Rada pro informační technologie v medicíně (RITM). Vzniklo tak volné sdružení odborníků, které usiluje o větší rozšíření informačních a komunikačních technologií v medicíně i při její výuce. Rada k tomuto účelu koordinuje mnoho grantových a rozvojových projektů, jejichž výsledkem je mimo jiné tvorba multimediálních učebních pomůcek, e-learningových kurzů, ale i učebny vybavené potřebnou moderní technikou. Velká část činnosti rady je pak věnována rozvoji oblasti, jež bývá nazývána telemedicínou.

Bez vědy se z medicíny stane léčitelství

anotace_rozhovor.jpg
Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. (nar. 1931) vystudoval v letech 1951-1956 Lékařskou fakultu brněnské univerzity. V roce 1957 nastoupil jako odborný asistent do Fyziologického ústavu LF, v roce 1969 dosáhl habilitace. Po prověrkách v roce 1971 musel místo opustit a přešel na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 1990 se na Fyziologický ústav vrátil a stal se jeho přednostou. V letech 1990-1991 byl děkanem Lékařské fakulty, v letech 1992-1998 prorektorem MU pro vědu, od roku 2000 působí na LF jako emeritní profesor. Profesor Bravený je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti normální a patologické fyziologie, zvláště pak fyziologie kardiovaskulární. Vědecky i pedagogicky se významně zasloužil o rozvoj tohoto oboru v České republice.

Biologové spojili síly při výzkumu biodiverzity

anotace_DSC_0206_resize.JPG

Již účastníci světového summitu v Rio de Janeiru v roce 1992 schválili dokument, v němž se zavázali, že budou usilovat o zachování biologické diverzity. Biodiverzita se tak stala jednou z priorit ochránců přírody, ale i předmětem výzkumu mnoha vědců. Na Masarykově univerzitě se jí věnují biologové z Přírodovědecké fakulty, kteří v současnosti řeší v pořadí již druhý výzkumný záměr s tímto tématem.

Parazitologové z PřF na expedici v Senegalu

Image
Na počátku dubna se z národního parku Niokolo Koba v Senegalu vrátili z již třetí expedice parazitologové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Expedice jsou organizovány v rámci projektu Druhová diverzita a ekologie vybraných obratlovců západní Afriky, přiděleného Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Parazitologové v rámci tohoto pětiletého grantu zkoumají parazity ryb.

Komunikujeme bezpečně?

anotace_srba.jpg
Jiří Srba se narodil 21. června 1975 v Třebíči. Po maturitě začal studovat informatiku a v roce 1996 učitelství pro střední školy. Oba obory na FI MU zakončil v roce 1998. Od téhož roku studoval doktorát na FI MU, avšak o rok později přešel na postgraduální studium informatiky do Dánského Arhusu na BRICS PhD. School. Studium v Dánsku úspěšně ukončil v roce 2003 a dva roky nato složil druhou postgraduální zkoušku i na FI MU. Od roku 2003 vyučuje v Dánsku jako odborný asistent teoretickou informatiku na katedře informatiky univerzity v Aalborgu, kde od léta 2005 působí jako Associate Professor (docent). Se svou manželkou žije poblíž Aalborgského univerzitního komplexu. Za své studijní výsledky obdržel dvakrát cenu děkana FI MU, za magisterskou práci cenu rektora MU. Na konferenci MFCS 98 byl jeho článek oceněn jako nejlepší studentský příspěvek. V současnosti má na svém kontě 19 konferenčních a 8 časopiseckých příspěvků. Ve svém volném čase hraje na kytaru a klasické varhany, také tančí latinsko-americké tance, jimž se věnoval v minulosti i závodně se svou manželkou. Mezi jeho nejnovější zájmy patří modelářství, žonglování, kouzelnictví a fotografování.

Brněnská politologie zkoumá evropskou politickou scénu

anotace_resize.JPG
Brněnská politologie má v České republice, ale i ve střední Evropě velmi dobrou pověst. Zasloužili se o ni vědci z Fakulty sociálních studií MU, kde existují hned tři pracoviště, která se zabývají politologií – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Katedra politologie a také univerzitní Mezinárodní politologický ústav. Díky výzkumnému záměru Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích k nim v lednu roku 2005 přibylo další, Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO).

Neočekával jsem tak rychlou invazi počítačových sítí

AnotaceOsobnost2.jpg
Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (1952) vystudoval obor vojenské počítače na Vojenské akademii v Brně. Po pětiletém zaměstnání v technickém oddělení výpočetního střediska v Hradci Králové pracoval dalších pět let ve výpočetním středisku při katedře vojenských počítačů VA Brno. V roce 1985 nastoupil na pozici pedagogického pracovníka katedry informatiky a působil jako odborný asistent, vedoucí odborné skupiny a posléze jako zástupce vedoucího katedry. V letech 1996 až 2003 byl prorektorem VA Brno pro vědeckou činnost. V červnu 2005 nastoupil na Fakultu informatiky MU a od listopadu 2005 je zde vedoucím katedry informačních technologií. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří architektura a diagnostika číslicových systémů, aplikace počítačové grafiky, virtuální reality a syntetického prostředí v systémech zobrazení informace či aplikace simulační a trenažérové techniky v přípravě jednotlivců a týmů.