Tělesná zdatnost mladé populace nebezpečně klesá

Image
Doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (1934) vystudoval v letech 1953-1958 Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Několik let působil jako středoškolský učitel tělesné a branné výchovy, v roce 1964 pak nastoupil na katedru teorie a didaktiky tělesné výchovy Pedagogické fakulty brněnské univerzity. Zde byl v roce 1990 jmenován docentem a do roku 1993 katedru vedl. V roce 1998 prošel habilitačním řízením pro obor Teorie vyučování tělesné výchově. Stál u zrodu Fakulty sportovních studií MU (2002), v současnosti je vedoucím její katedry kinantropologie. Jako závodník, trenér i rozhodčí se věnoval gymnastice, byl členem národní juniorské reprezentace. Vedle teorie a didaktiky sportovní gymnastiky patří k hlavním oblastem jeho vědeckého zájmu zejména diagnostikování motorických schopností dětí, mládeže i sportovců, či problematika somatometrie.

Na PdF usilují o rozšíření výchovy ke zdraví

Vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Foto: Martina Šmídtová
V šedesátých letech představila Světová zdravotnická organizace (WHO) svou definici zdraví. Podle ní jde o stav tělesné, psychické a sociální pohody. S touto definicí rovněž pracovali základní programy WHO - Zdraví pro všechny do roku 2000 a na něj navazující Zdraví pro 21. století.

Basketbal je právem nazýván sportem vysokoškoláků

Jiří Hamza. Zdroj: Sport, Copyright 2003 Ringier ČR, a.s. a dodavatelé obsahu.
V roce 2001 ukončil Jiří Hamza studium na katedře tělesné kultury Pedagogické fakulty MU (od roku 2002 Fakulta sportovních studií), kromě tělesné výchovy studoval také zeměpis. Od mládí se věnoval atletice a biatlonu, k jeho největší úspěchům patřil titul mistra ČSSR a ČSFR v letním biatlonu. Již v průběhu studia začal podnikat, později nastoupil jako manažer do basketbalového týmu Gambrinus SIKA Brno, kde od roku 1993 působí v roli generálního manažera. Tým Gambrinus SIKA Brno získal opakovaně titul mistryň České republiky a letos vybojoval druhé místo ve světové i evropské lize. Jiří Hamza dále spolupracuje na marketingovém zajištění závodu Světového poháru v klasickém lyžování Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě.

Transformační proces představuje pro ekonomii výzvu

Anotace_Fuchs2.jpg
Doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (1949), vystudoval vletech 1967 – 1973 matematiku a politickou ekonomii na Přírodovědecké fakultě MU vBrně. Od roku 1974 pedagogicky a vědecky působí na Masarykově univerzitě; vletech 1974-1978 na Právnické fakultě, vletech 1979-1990 na Filozofické fakultě a od roku 1991 na Ekonomicko-správní fakultě, kde je vsoučasnosti docentem katedry ekonomie. Specializuje se na dějiny a komparace ekonomických teorií, přednáší rovněž mikro- a makroekonomii. Patří kpředním domácím ekonomickým teoretikům. Ve své výzkumné činnosti se věnuje rovněž teoretickým aspektům procesu transformace či analýze konkurence včeském bankovním sektoru.

Vědci z Právnické fakulty studují koncepci českého právního řádu

Image
Český právní systém prošel za posledních patnáct let nebývalými změnami. Nová společenská situace po roce 1989 vyžadovala rekodifikaci celého systému a vyžadovala ji hned. Do tohoto procesu zasáhla také potřeba harmonizace práva se zákony Evropské unie a jejích institucí a navíc i trend unifikace evropského práva. Mnoho zákonů tak vznikalo velmi narychlo a východisky pro ně se mnohdy stávaly tradice z dob minulých nebo srovnávání s právními systémy jiných zemí.

Jazyk se nedá naordinovat právní normou

Image
Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. (1934) absolvoval v letech 1953-1958 brněnskou Filozofickou fakultu. V letech 1958-1993 působil v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde se mimo jiné podílel na přípravě Českého jazykového atlasu. V roce 1993 přešel na Pedagogickou fakultu MU, kde působí dodnes. V letech 1993-1996 byl vedoucím tamější katedry bohemistiky, v letech 1996 - 1998 proděkanem této fakulty. Patří k mezinárodně uznávaným lingvistům zejména v oblasti onomastiky (nauky o vlastních jménech) a dialektologie. Je autorem výkladové části jednoho ze základních děl české toponomastiky Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Značnou pozornost věnuje problematice vývoje jazyka v závislosti na společenských a kulturně historických podmínkách. Profesor Šrámek je členem řady domácích i zahraničních jazykových společností a držitelem Ceny rektora Masarykovy univerzity za knihu Úvod do obecné onomastiky i Zlaté medaile MU z roku 2004.

Archeologové spolupracují s přírodními vědami

rokstejn_anotace.jpg
Na konci srpna se v novinách objevila zpráva oznamující, že v Těšeticích na Znojemsku vykopali vědci pravěký hrob dítěte a pec na chleba se zbytky zuhelnatělého obilí. V letní okurkové sezoně to působilo jako věc velmi nevídaná, ale odborné kruhy tato zpráva nijak nevzrušila. Podobných nálezů bylo v Těšeticích od roku 1964, kdy zde Vladimír Podborský z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity zahájil výzkum, odhaleno několik desítek. Těšetice – Kyjovice jsou přitom jen jednou ze tří lokalit, které archeologové z Filozofické fakulty MU systematicky prozkoumávají.

Vietnam následuje Čínu i v informačních technologiích

Image
Han The Thanh se narodil roku 1972 v Haiphongu ve Vietnamu. V roce 1990 odjel v rámci programu určeného pro studenty z rozvojových zemí do České republiky. Zde absolvoval roční jazykovou přípravu v Poděbradech a posléze Fakultu informatiky Masarykovy univerzity, na níž v roce 1996 získal magisterský a v roce 2001 PhD. Titul. Po návratu do Vietnamu působil dva roky na Katedře informatiky na Pedagogické univerzitě v Ho Či Minově městě, kde vyučoval předmět Úvod do programování a správcoval univerzitní počítačovou síť. Nyní pracuje jako vývojář pro indickou firmu RVT - River Valley Technologies v oblasti počítačové sazby, kde se podílí na dalším vývoji programu TeX.

Česká medicína má ve světě velmi dobrý kredit

MUDr. Tomáš Kára, PhD.
Tomáš Kára vystudoval v letech 1987-1994 Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupil na I. interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny. Doktorské studium absolvoval z velké části na Mayo Clinic v Rochesteru (Minnesota, USA), kde od roku 2001 působí jako odborný asistent na Klinice kardiovaskulárních chorob. V současné době rovněž pracuje jako vedoucí projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno. Tomáš Kára je držitelem řady studentských i vědeckých ocenění a spoluautorem několika patentů v oblasti kardiovaskulárního lékařství. V letech 1984-1993 byl členem české juniorské i seniorské veslařské reprezentace; k jeho největším úspěchům patří bronzová medaile z akademického mistrovství světa v roce 1992 v Poznani či 5. místo na Světové univerziádě v Buffalu v roce 1993.

Důstojný a kvalitní život bere ohled na přírodu

Hana Librová stála u zrodu oboru humanitní enviromentalistika na FSS MU.
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (1943) vystudovala na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity obor fyziologie rostlin a postgraduálně sociologii na Univerzitě J.A. Komenského v Bratislavě. Po krátkém působení v Laboratoři pro výzkum řas Mikrobiologického ústavu ČSAV nastoupila v roce 1968 na katedru sociologie brněnské Filozofické fakulty. V roce 1997 založila na MU obor humanitní environmentalistika a do roku 2003 vedla Katedru environmentálních studií na FSS MU, kde i nadále vyučuje. Zabývá se problematikou sociálních aspektů vztahu člověka k přírodě a krajině (Sociální potřeba a hodnota krajiny, 1987 a Láska ke krajině?, 1988) a otázkou ekologicky příznivého způsobu života (Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti, 1994; Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu, 2003). Inspirovala založení Okrašlovacího spolku, působícího na FSS.

Budoucnost komunikací je v polovodičích

humlicek_anotace.jpg
Vyspělé komunikační technologie jsou dnes již běžnou součástí našeho života. Málokterý uživatel však tuší, čím je vlastně umožněno ono zázračné přenášení a zpracování signálů, díky kterým můžeme třeba mailovat, prohlížet si webové stránky, stahovat data nebo digitálně fotografovat. Málokdo ví, z čeho je vyroben procesor jeho počítače. A jak s vývojem komunikačních technologií souvisí v současnosti módní téma nanostruktur? Odborníci z Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MU by jistě na takové otázky dokázali odpovědět. Jejich výzkumný záměr s názvem "Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur" jde samozřejmě mnohem dál a hlouběji.

Vědci z Lékařské fakulty MU studují systémy řízení v CNS

Image
Hned dva výzkumné záměry Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uspěly v grantovém řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pouze jeden se však dostal do kategorie A, která zaručuje plné pokrytí všech rozpočtových nákladů. Stal se jím výzkumný záměr Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS, na němž se podílí většina neurovědných pracovišť LF a jehož hlavním řešitelem je přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice U Svaté Anny prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.