Události

Filmové Brno v Telči

Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno uspořádal v prostorách Školicího a vzdělávacího střediska MU v Telči ve dnech 15. až 17. května seminář navazující na projekt Filmové Brno. Semináře se kromě studentů zúčastnili také všichni členové katedry.

Mezinárodní tým připravuje projekt výzkumu spotřebitelství v Evropě

Mezinárodní tým, jehož členy jsou i Libora Oates-Indruchová, PhD. a doc. Radim Marada z katedry sociologie na Fakultě sociálních studií MU, připravuje komparativní výzkum s předběžným názvem Models of Consumption and Cultural Identity Across Eastern and Western Europe: Conflict or Challenge?

Univerzita třetího věku má 127 čerstvých absolventů

Image
V akademickém roce 2004/05 zakončilo své studium na Univerzitě třetího věku (U3V) celkem 127 posluchačů. Osvědčení o absolvování U3V jim bylo předáno z rukou nového předsedy koordinační komise doc. Josefa Trny, proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Teiresiás pořádá mezinárodní tábor pro zrakově postižené

Image
Celouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky – Středisko Teiresiás – spolupořádá letos od 21. července do 7. srpna na Ekonomicko-správní fakultě MU a kolejích Vinařská International Camp on Communication and Computers (ICC) pro zrakově postižené studenty středních a vysokých škol. Dvanáctý ročník mezinárodního tábora pro zrakově postižené se letos bude poprvé konat v Brně. Jednotlivých turnusů se zúčastní průměrně šedesát studentů ze sedmnácti zemí.

Co si o stěhování FSS myslí studenti?

Mezi studenty FSS, oslovenými s tímto dotazem, panuje ohledně přesunu fakulty pozoruhodná názorová shoda. Vesměs zaujímají mírně kladný postoj, jsou na novou budovu zvědaví a těší se. Jedním dechem však dodávají, jak jim bude chybět ovzduší malé fakulty a především možnost odpočinout si na travnatém dvorečku.

Fakulta sociálních studií se stěhuje do nové budovy

Image
Druhá nejmladší fakulta Masarykovy univerzity se v roce 1998 zrodila do prostorového provizoria. Již tehdy se vědělo, že její umístění do budov na Gorkého a Jaselské ulici je jen dočasné. Schválené přestěhování do budovy na Joštově ulici se však jevilo jako příliš vzdálená budoucnost. Konkrétnější obrysy získal tento plán až s podpisem trojstranné smlouvy mezi Českou republikou, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou v květnu roku 2002, podle níž obdržela univerzita na svůj program rozvoje půjčku v hodnotě 90 milionů euro. Značná část prostředků byla určena na výstavbu kampusu v Bohunicích, ale v programu byla zahrnuta i rekonstrukce některých stávajících budov, tedy i budovy na Joštově ulici.

Stěhování FSS: otázky pro děkana Ladislava Rabušice

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Fakulta sociálních studií se stěhuje z prostor, které obývá relativně krátkou dobu - od svého vzniku v roce 1998. Není vám líto opouštět rekonstruované budovy na Gorkého a Jaselské ulici, ve kterých se fakulta, s trochou nadsázky, sotva zabydlela?
Je a není. Každý, kdo si jednou vybudoval své první hnízdo, si asi dobře pamatuje na jistý pocit smutku a melancholie, když ho opouštěl. Ale takový je život. Sociologové a ekonomové volají po tom, aby se česká populace stala flexibilnější a mobilnější, nemůžeme tedy ani my, když to náš vývoj potřebuje, konzervativně zůstat sedět na místě a nepohnout se. Američané se ve svém privátním životě stěhují, pokud se pamatuji, v průměru každých pět let, a my už sedíme na jednom místě osmý rok... Já vím, že my jsme instituce, takže toto srovnání poněkud kulhá, ale jde o tu mentalitu.

FSS zahájí další akademický rok v nové budově

Nová budova FSS

Stěhování­ FSS

Fakulta sociálních studií se v roce 1998 zrodila do prostorového provizoria. Již tehdy se vědělo, že její umístění do budov na Gorkého a Jaselské ulici je jen dočasné. Schválené přestěhování do budovy na Joštově ulici se však jevilo jako příliš vzdálená budoucnost. Konkrétnější obrysy získal tento plán až s podpisem trojstranné smlouvy mezi Českou republikou, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou v květnu roku 2002, podle níž obdržela univerzita na svůj program rozvoje půjčku v hodnotě 90 milionů euro. Značná část prostředků byla určena na výstavbu kampusu v Bohunicích, ale v programu byla zahrnuta i rekonstrukce některých stávajících budov, tedy i budovy na Joštově ulici.

Rozvojový program Přírodovědecké fakulty MU

Dne 28. ledna 1919 přijalo Národní shromáždění zákon o zřízení Masarykovy univerzity jako druhé české univerzity. Výuka byla v plném rozsahu zahájena ve školním roce 1921-1922 v adaptovaných pavilonech bývalého chudobince. Po celou dobu existence Přírodovědecké fakulty bylo její umístění považováno za provizorní. Proto se v případě nutnosti sahalo jen k nejnutnějším opravám, které zajišťovaly základní funkce, nikoliv však důstojné a odpovídající prostředí. Tomuto přístupu pak odpovídá i současný stav budov - promáčené a plesnivé sklepy, elektrické rozvody, které nezajišťují dostatečnou stabilitu elektrického napětí, prostředí, které z hlediska čistoty nevyhovuje náročným podmínkám moderního výzkumu, nemá odpovídající sociální zázemí atd. Potřeby dalšího růstu pak byly uspokojovány "dočasným" umisťováním jednotlivých pracovišť mimo hlavní areál fakulty na Kotlářské ulici.

První roky v Brně jsem znala jen univerzitu

Image
Docentka Halyna Myronová pochází z Ukrajiny, kde vystudovala s vyznamenáním Filologickou fakultu Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka. Po absolvování pracovala osm let v Akademii věd Ukrajiny a rovněž působila na univerzitě jako odborná asistentka a později docentka (1978–1994). V roce 1994 ji zástupci českého ministerstva školství požádali, aby vedla kurzy na právě se rodící ukrajinistice na FF MU.